sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Tạ Đức Tuyên
Giám Đốc - 0933 082 067

Chai PET phi 28-30

Chai Pet chịu nhiệt 500ml
Chai Pet chịu nhiệt 500ml
Chai Pet chịu nhiệt 330ml
Chai Pet chịu nhiệt 330ml
Chai Pet chịu nhiệt
Chai Pet chịu nhiệt
Chai Pet 370ml fI 30
Chai Pet 370ml fI 30

Chai chịu gas

Chai nước chịu gas 330ml
Chai nước chịu gas 330ml
Chai nước chịu gas
Chai nước chịu gas

Chai chiết nóng

Nắp các loại

Nắp chai Fi30
Nắp chai Fi30
Nắp có gas 1810
Nắp có gas 1810

Phôi các loại

Phôi chai nhựa Pet
Phôi chai nhựa Pet
Phôi chai nhựa Pet
Phôi chai nhựa Pet
Phôi chai nhựa Pet
Phôi chai nhựa Pet
Phôi chai nhựa Pet
Phôi chai nhựa Pet
Phôi chai nhựa Pet
Phôi chai nhựa Pet